Nätverket 20 (2016) Pedagogisk verktygslåda

Om romanen kan liknas vid en korg som rymmer en myllrande fantasivärld, kanske den vetenskapliga skriften kan liknas vid en verktygslåda fylld med nyttiga redskap. Dessa kan användas på olika sätt för att konstruera varjehanda "byggen". I detta nummer av Nätverket har fem etnologer utifrån sina forskningsintressen och pedagogiska verksamhet grävt i sina verktygslådor, "snickrat" och "skruvat ihop" sina bidrag. Texterna är resultatet av den fruktbara växelverkan mellan forskning och pedagogisk verksamhet, föreläsningar och seminariediskussioner, som uppstår när forskaren lämnar skrivbordet och möter studenter i lärosalar, arkiv och under fältarbeten.

Redaktörer: Birgitta Meurling & Oscar Pripp 
Författarna: Medverkande författare är Katarina Ek-Nilsson, Agneta Lilja, Birgitta Meurling, Per Peterson och Oscar Pripp.

Nätverket 19 (2013) Uppväxt och framtid

Detta nummer av nätverket handlar om barns och ungdomars uppväxt och framtid. Här berättar sju etnologer, pedagoger och kulturforskare från Sverige och Danmark om sina projekt och forskningsresultat. De utgör delar av ett forskarnätverk vid Forum för skolan som samlades till en workshop vid etnologiska avdelningen i Uppsala 2010. De inbjudna deltagarna pekade ut nya områden för kulturanalytisk forskning. Med tanke på att deras fallstudier kunde läsas på flera sätt, också som en form för kunskapsförmedling till skolorna och lärarna, bestämde vi oss för att publicera dem i vår tidskrift Nätverket. Bidragen har en tydlig koppling till satsningar på likvärdighet, jämlikhet och på den politiska reformering som skolan genomgick under 2000-talet. Skolpolitiska reformer som såg ut att fungera på pappret avlöste varandra. Men som forskarna kunde visa fick de sociala och kulturella följdverkningar. Den välmening som integrationsprojekt och den inkluderande skolan bygger på, och som talar om rätten till en likvärdig start i livet för alla barn och unga, ser ut som en omöjlig ekvation när den skall tillämpas på verkligheten. Artiklarna i detta nummer ger en inblick i olika miljöer och sammanhang där initiativ tas, eller borde tas, för ökad inkludering, likvärdighet och lika möjligheter. Bidragen analyserar problemen men pekar också på vägar mot framtiden.

Redaktörer: Gösta Arvastson, Thérèse Hartman, Oscar Pripp & Susanne Waldén.
Författarna: Medverkande författare är Annette Fundberg, Niels-Henrik M. Hansen, Thérèse Hartman, Åsa Ljungström, Anna Sundman Marknäs, Göran Nygren, Mette Pless och Nina Wittendorff.

Nätverket 18 (2013) Kvinnor gör rum

Denna volym av Nätverket har temat ”Kvinnor gör rum” och är en utlöpare av en session på den 32:a Nordiska etnolog- och folkloristkongressen i Bergen i juni 2012. Tanken bakom sessionen var att länka den tidiga kvinnorörelsens frågor och centrala feministiska verk, såsom Virginia Woolfs Ett eget rum (1929, sv. utgåva 1958) och senare Marilyn Frenchs Kvinnorummet (1977, sv. utgåva 1978), till nutida sammanhang. Virginia Woolf poängterar betydelsen av ett eget rum för kvinnors möjlighet att skapa. Vi ville samla forskare för att resonera kring detta rumsskapande och undersöka hur kvinnor skapar rum i olika sammanhang, till exempel genom att blogga, läsa tidningar, sporta eller genom heminredning och olika kläd-, mode- och skönhetspraktiker. Idén om rum som något dynamiskt och levt, som något skapat och skapande, är numera väletablerad. Detta blev vår utgångspunkt, när vi frågade oss vad för slags rum kvinnor skapar sig idag och hur det går till. Hur skapar kvinnor rum för hemkänsla och tillhörighet? Hur görs rum materiellt, muntligt, skriftligt, medialt, fysiskt och virtuellt? Vi frågade oss också vilka möjligheter sådant rumsskapande erbjuder och vilka begränsningar som finns. Kan kvinnors rumsskapande betraktas som subversivt, och i så fall av på vilket sätt?

Redaktörer: Susanne Nylund Skog & Birgitta Meurling.
Författarna: Medverkande författare är Andrea Dankić , Cecilia Fredriksson, Charlotte Hagström, Shereen Honary, Lena Marander-Eklund, Birgitta Meurling, Susanne Nylund Skog och Ida de Wit Sandström.

Nätverket 17 (2010) Etnografiska utmaningar på nätet

I denna volym analyserar några framträdande nordiska etnologer och kulturforskare mötena mellan vardagslivets livsvärldar och de virtuella världarna. De intresserar sig i synnerhet för nätvanor och vardagsliv. Deras gemensamma fokus ligger på Internet som fenomen. Här finns en växande kulturforskning och artiklarna pekar ut några metodologiska och teoretiska vägar för dem som ger sig i kast med "detta hav av tillgängligt material", säger redaktören docent Oscar Pripp.

Redaktör: Oscar Pripp
Författarna: Medverkande författare är Mads Dupont Breddam, Tove Ingebjørg Fjell, Cecilia Fredriksson, Eva Fägerborg, Jenny Gunnarsson Payne, Anders Gustavsson, Charlotte Hagström, Sverker Hyltén-Cavallius, Hanna Jansson, Charlotte S H Jensen, Astrid Pernille Jespersen, Lars Kaijser, Oscar Pripp och Robert Willim.

Nätverket 16 (2010) Bekönade känslor

Känslor är ett forskningsfält för kulturforskare. Det har intresserat etnologer och folklorister sedan länge, vilket folklivsarkiven vittnar om. Föreliggande nummer av Nätverket består av publicerade föredrag från sessionen Bekönade känslor vid 31:a Nordiska etnolog- och folkloristkongressen (NEFK09) i Helsingfors. Känslor uppfattas gärna som autentiska och därmed är de sällan förhandlingsbara. De legitimerar allt ifrån mänskliga val och beslut, till erfarenheter och handlingar. Känslan tycks ha övertagit blicken och seendets auktoritet, säger redaktörerna för Nätverket 16, docent Lena Marander Eklund och docent Birgitta Meurling. 

Redaktörer: Lena Marander Eklund & docent Birgitta Meurling
Författarna: Medverkande författare är Hilde Danielsen, Katarina Ek Nilsson, Rita Elgenstierna, Anna Johansson, Agneta Lilja, Lena Marander Eklund, Birgitta Meurling, Ingrid Birce Muftuoglu och Susanne Nylund Skog.