Kör! Musiketnologiska aspekter på ett massfenomen.

Forskare:
Owe Ronström

Projektbeskrivning:
En undersökning av den kollektiva sångens historia i Europa och Sverige. Körsångens framväxt studeras i ljuset av teorier om civilisationsprocesser och särskilt det disciplinerade kollektivets symboliska kraft. Det utbredda körsjungandet i Sverige och de övriga nordiska länderna under de senaste seklerna tolkas som uttryck för den speciella relation mellan individ och kollektiv som präglat samhällsbygget under nationalismens epok. I körer framträder och omförhandlas grundläggande värden och föreställningar om individens plats i kollektivet, kollektivets roll i samhället och vad som ska anses utgöra samhällets bärande enhet, individ eller grupp. Dagens myckna ordande om körsång som källa till hälsa och välbefinnande studeras i ljuset av teorier om individualisering som framträdande senmodernt drag, en individualisering som lett till en påtaglig förändring av körsjungandets estetik och symboliska potential.

Publicerad artikel:
Ronström, Owe 2013: Körer och körsång : etnologiska aspekter på ett massfenomen. I: Manskörssång i tid och rum: Akademiska Sångföreningen 175 år. Helsingfors: Akademiska sångföreningen;

Under utgivning:
Ronström, Owe 2016: Kör! Sång, individ och kollektiv på svenska. (prel. titel) Visby: Wessmans musikförlag.