Forskning

Med fokus på människan i dagens samhälle har institutionens forskning en stor tematisk mångfald med forskningsprojekt utspridda över världens alla hörn.

Forskning i kulturantropologi och etnologi

Kulturantropologisk och etnologisk forskning har många likheter. Med fokus på människan i dagens samhälle har institutionens forskning en stor tematisk mångfald med forskningsprojekt utspridda över världens alla hörn. Etnologisk forskning vid institutionen tenderar att ha ett större historiskt djup och ett fokus på vår närmiljö i Sverige, medan den antropologiska forskningen i högre grad är samtida med ett mer globalt fokus. De geografiska gränserna är dock inte givna. Etnologisk forskning vid institutionen kan exempelvis handla om biståndsarbetare i Östafrika och antropologisk forskning om skogsbränder i Sverige. Här nedan kan du läsa om de teman som det forskas inom just nu. 

Vid institutionen finns dessutom två tematiska forskningsmiljöer: Engaging Vulnerability och Forum för Afrikastudier vid Uppsala universitet.

Miljö, klimat och katastrofer

Natur och miljöfenomen har många olika betydelser för de människor som interagerar med dem. Det finns ett brett spektrum, från ursprungsbefolkningars ontologier och religiösa praktiker i naturen, till naturförvaltning i gränssnittet mellan stat och marknad. Läs mer om forskningen. 

Nyckelord: hydrosocialitet, risk och beredskap, temporalitet, klimatförändringar, ontologier och kosmologier, rörlighet, ursprungsbefolkning, miljöpolitik, naturskydd, relationer mellan människa och djur, miljökunskap.

Samexistens och tillhörighet i tider av oro, social förändring och existentiell osäkerhet

Globala utmaningar får lokala konsekvenser och påverkar hur människor klarar av att samexistera i tider av polarisering. Institutionens forskare studerar social oro och konflikter, samt utmaningar i samband med platsskapande och efter konflikter. Det etnografiska fokuset går över gränser som kan vara både fysiska och politiska, likväl som föreställda och sociokulturella. Läs mer om forskningen. 

Nyckelord: konflikt; gränser; platsskapande; tillhörighet.

Moral, etik och kosmologi

Socialt skapade idéer om vad som är moraliskt eller etiskt definierar en persons sociala status och personskap. Institutionens forskare intresserar sig bland annat för vad som uppfattas som moraliskt. Föreställnigar om etik och moral varierar kraftigt i kulturella sammanhang och är kopplade till kosmologiska idéer. Läs mer om forskningen. 

Nyckelord: Moraliskt personskap; etisk bedömning; tro, religion och ethos; nihilism; moraliska gränser; dygd och avvikelse; ritualer.

Migration, förflyttning, gränser och stater

Forskare vid institutionen undersöker vad migration och dess tillhörande frågor säger om stater, lagar och hur människor hittar sätt att övervinna exkludering på kontinuumet center-periferi. Läs mer om forskningen.

Nyckelord: inkludering & exkludering, governance, gränser & tid, transnationalism, nätverk, rasism, minoriteter, medborgarskap, kriminalisering

Urbanitet och infrastruktur

Städer kan ses som tät materialitet av byggnader, teknik, transportmedel, platsbaserad kultur och subkulturer. Hur stadsliv och försörjning struktureras, påverkar tillgängliga livsbanor, sociala hierarkier och personliga och nationella framtidsbilder och drömmar. Teknik och infrastruktur påverkar också hur vi uppfattar och interagerar med den omgivande miljön, naturen och till och med rymden. Läs mer om forskningen.

Nyckelord: Rymden, framtid och drömmar, subjektivitet, subkulturer, ojämlikhet, affekt, natur och miljö, mediering, förbindelser, rörlighet, transmission, materialitet, social förändring.

Visualitet, media och konst

Visuella representationer av kultur och kommunikation, i form av filmer och foton, bidrar till social reproduktion och gör anspråk på de verkligheter som de registrerar. Dessa anspråk är bundna av estetiska normer, maktrelationer och hierarkier, platser, tankelandskap, symboler och symbolik. Läs mer om forskningen.

Nyckelord: Representation, estetik, berättelser, inkludering och exkludering, maktrelationer, landskap, appropriering, annorlundahet, visningens agens, iscensättning och performativitet.

Folkloristik, folklore och kulturarv

Folkloristik är studiet av folkloren, de informella och expressiva kulturella uttrycken och praktikerna som berikar vardagen. Vi analyserar gamla och nya traditioner, berättelser, visuella uttryck, folktro, kulturarv, ritualer, sagor, sägner, och folkliga uttryckssätt som har betydelse för människors identitet och världsbild. På så sätt kan vi upptäcka och studera kulturella mönster, förändringsprocesser, normer och värderingar. Läs mer om forskningen. 

Nyckelord: Kulturarv, berättelser, visualitet, folklore, ritualer, sägner, populärkultur, identitetsskapande, traditioner, minnen, hållbara besök.

Senast uppdaterad: 2024-02-29