Antropologi och utveckling

Flera forskare och lärare i kulturantropologi arbetar med frågor som rör utveckling, social förändring i ljuset av internationellt bistånd. Det finns tre huvudsakliga aktiviteter inom denna forskning.

För det första är det teoretiskt viktig att studera utveckling och internationellt bistånd. ”Utvecklingsindustrin” utgör idag ett globalt fenomen som berör stora delar av världens befolkning. Kategorier, ansatser och föreställningsvärldar inom biståndet påverkar många människors vardag.

För det andra är intresset för antropologi och utveckling också praktiskt då flera av Uppsala-antropologerna regelbundet gör uppdrag för Sida och andra biståndsaktörer inom ramen för program och insatser. Antologin Ethnographic Practice and Public Aid (red. Sten Hagberg och Charlotta Widmark) med bidrag av ledande antropologer är ett viktigt resultat; ett annat resultat är kursen Anthropology in Practice.

För det tredje har Uppsala-antropologins intresse för utveckling också inneburit att det internationella utvecklingsantropologiska sällskapet APAD (Association for the Anthropology of Social Change and Development/Association pour l´Anthropologie du Changement Social et du Dèveloppement) under flera år leddes från Uppsala. APAD är ett nätverk som främjar forskning och dialog mellan afrikanska och europeiska forskare inom antropologi såväl som med aktörer inom utveckling och bistånd. Från att ha fokuserat på empiriska studier av utvecklingsinsatser har APAD:s ansats utvecklats mot forskning om social förändring i stort på den afrikanska kontinenten. APAD:s tidskrift (tidigare APAD-Bulletin) heter Anthropologie & développement  och utkommer med 2-3 nummer per år. Uppsala-antropologerna Sten Hagberg (kassör 2005-07; ordförande 2007-13) och Gabriella Körling (styrelseledamot 2007-13, 2015-; redaktionskommitté 2013-) är aktiva i APAD. Från och med 2016 är Hagberg redaktör för APAD:s serie som ges ut av förlaget Karthala. APAD anordnar konferenser omväxlande i Afrika och i Europa; den senaste ägde rum i Cotonou, Benin, i november 2015 på temat, The fabrication of public action in countries ‘under an aid regime’: Stakeholders, processes, negotiations. Mer om APAD här