Bilden av naturen i gotländsk turismhistoria

Vid sidan om kulturarvet intar det gotländska landskapet en central plats i de berättelser och representationer som definiera Gotlands ”öighet” och särprägel. Förenklat kan vi tala om en viss genre- eller ”spårbundenhet” med särskiljande diskurser, ”blickar” och tolkningssammanhang som mejslar ut Gotland till ett unikt besöksmål. Den här undersökningen syftar till att syna den roll som gotländsk natur och naturskildringar under 1900-talet har spelat för att transformera gotländska ”landscapes” till besöksnäringens ”mindscapes”, dvs hur konkret natur förvandlas till besöksnäringens narrativa ”upplevelserymder”. Studien övergripande frågeställningar är: Vilka platser med tillhörande hierarkier, norm- och värdeskalor artikuleras i dessa naturskildringar? Och vilka nätverk, relationer och kontakter mellan bofasta, besökare och experter etableras med hjälp av naturbilderna?