Cirkulär nomadism

Unga och arbete i Ghana och Sierra Leone


Finansiär: Vetenskapsrådet 2015-2017
Anknutna forskareMats Utas och Emy Lindberg

Okadaförare (motorcykeltaxiförare) i Ganta, Liberia, mars 2013. Foto: Mats Utas

Projektbeskrivning

Flera samtida studier i Afrika, men även globalt, har sammankopplat ungdomsarbetslöshet med social oro, våldsamheter och förnyade konflikter. Samtidigt hyllas ungt entreprenörskap och initiativtagande som en nyckel till framtiden. Detta projekt blickar bortom statistik och siffror och undersöker istället mekanismer bakom dessa förhållanden genom att kartlägga och jämföra unga sierra leonier och ghananers strategier för att hitta arbete.

Ett stort antal unga sierra leonier deltog i över tio års inbördeskrig. Kriget sågs av många unga som en revolt mot de äldre generationerna och mot ett samhälle som hindrat dem från att förändra och förbättra sin livssituation. Tyvärr finns sociala och ekonomiska orättvisor i stor utsträckning kvar efter krigets slut. Betyder detta att landets våldsamma historia riskerar att upprepa sig och kommer de unga få ta del av den nya afrikanska tillväxten? Ghana, å andra sidan, presenteras idag ofta som en del av det "nya" Afrika med ung, välutbildad arbetskraft, ett blommande affärs- och kulturliv och en växande turistnäring. Motorn i den ghananska tillväxten är de unga, men precis som i Sierra Leone finns stora ekonomiska och sociala skillnader inom landet och mellan dess invånare. Framförallt finns det inte tillräckligt med jobb i varken Sierra Leone eller Ghana. 

Vi kommer undersöka och jämföra de ghananska och sierra leonska ungdomarnas väg till arbete genom att titta på hur och var unga hittar arbete i de båda länderna, de informella nätverk genom vilka jobb ofta förmedlas, samt arbetsmarknadernas struktur. Projektets studier genomförs med etnografisk metod: djupstudier och dagligt umgänge för att på så sätt nå en djupare och mer detaljerad kunskap om ungdomarnas situation. Ungdomssysselsättning är idag ett prioriterat område, inte bara i de två länderna som projektet undersöker, utan även i ett större afrikanskt sammanhang av postkoloniala beroendestrukturer, efterkrigsmiljöer och stora, unga befolkningar. Genom att jämföra och kontrastera Ghana och Sierra Leone hoppas vi kunna dra intressanta och utvecklande slutsatser om unga och arbete i en västafrikansk kontext. Samtidigt kommer resultaten bidra till en fördjupad dialog mellan forskning och praktik som berör arbetsmigration och ungdomssysselsättning. Genom att anlägga ett genusperspektiv och fokusera särskilt på unga kvinnors erfarenheter på arbetsmarknaden ger projektet även plats åt en samhällsgrupp som ofta exkluderas i ungdomsstudier i Afrika. Resultaten kommer också bidra med kunskap till svenskt utvecklings- och biståndsarbete.