Genus kontra etnicitet

Politiskt deltagande i det bolivianska multikulturella nationella projektet

Syftet med detta antropologiska forskningsprojekt är att kritiskt analysera det multikulturella projektet och dess konsekvenser i Bolivia. Projektet fokuserar speciellt på frågan om under vill omständigheter främjandet av multikulturalism är förenligt med målen för jämställdhet. Genom att studera organiserade kvinnor och män med ursprungsfolksbakgrund i departementet La Paz har följande forskningsfrågor blivit belysta: a) Hur formas och omformas kvinnliga politiska subjekt i den aktuella bolivianska kontexten? b) I vilken utsträckning ställs det feministiska projektet i motsättning till ursprungsfolkens kulturella projekt? c) I vilken utsträckning reproduceras exkluderande strukturer av ursprungsfolkens egna organisationer? d) Under vilka omständigheter kan kvinnor anta ledarpositioner som utmanar existerande genusnormer?

Projektet har genomförts med kvalitativa forskningsmetoder. Under fältarbete i Bolivia har ursprungsfolkens basorganisationer studerats och intervjuer genomförts med kvinnor och män med ursprungsfolk-bakgrund som är politiskt aktiva på olika nivåer i samhället, inom parlamentet, i kommuner eller i andra organisationer inom det civila samhället. De politiska subjekten har tillfrågats om sin kamp och i vilken utsträckning de accepterar, motsätter sig eller ifrågasätter exkluderande strukturer. Projektet berör ett aktuellt problem, multikulturalism kontra jämställdhet, som upptar både forskare och praktiker i många länder. Genom att belysa skärningspunkten mellan genus, klass och etnicitet har syftet varit att undersöka hur maktrelationer, ojämlikhet och utestängande konstrueras och vilken roll multikulturalism som ideologi och praktik spelar i denna process.

Forskare