Kör!

Musiketnologiska aspekter på ett massfenomen


Forskare:
Owe Ronström

Projektbeskrivning:
En undersökning av den kollektiva sångens historia i Europa och Sverige. Körsångens framväxt studeras i ljuset av teorier om civilisationsprocesser och särskilt det disciplinerade kollektivets symboliska kraft. Det utbredda körsjungandet i Sverige och de övriga nordiska länderna under de senaste seklerna tolkas som uttryck för den speciella relation mellan individ och kollektiv som präglat samhällsbygget under nationalismens epok. I körer framträder och omförhandlas grundläggande värden och föreställningar om individens plats i kollektivet, kollektivets roll i samhället och vad som ska anses utgöra samhällets bärande enhet, individ eller grupp. Dagens myckna ordande om körsång som källa till hälsa och välbefinnande studeras i ljuset av teorier om individualisering som framträdande senmodernt drag, en individualisering som lett till en påtaglig förändring av körsjungandets estetik och symboliska potential.

Projektet är avslutat. Resultaten har publicerats i:
Ronström, Owe: 2016: Körer och kulturhistoria : Etnologiska aspekter på ett svenskt massfenomen (1:a uppl.). Visby: Wessmans musikförlag.

Övriga publikationer:
Ronström, Owe 2013: Körer och körsång : etnologiska aspekter på ett massfenomen, i Manskörssång i tid och rum: Akademiska Sångföreningen 175 år. Helsingfors: Akademiska sångföreningen.