Ojnareskogen

Miljöhot eller miljön som hot

Studiens generella syfte är undersöka hur dagens diskussion om natur och miljöpolitik får genomslag i lokala värdemönster och strategier. I fokus finns en konflikt mellan industriell kakbrytning eller bildande av ett Natura 2000-område vid Ojnareskogen på norra Gotland. En motsvarande konflikt mellan kalkbrytning och naturskydd utspelades under 1970-talet. Med utgångspunkt i dessa konflikter undersöks synen på ”riktiga jobb”, ”plats”, ”natur”, ”miljö” och ”risk” kopplat till lokalsamhällets traditionella resursutnyttjande och livsformer. På ett övergripande plan tematiseras frågor om avindustrialiseringen av svensk glesbygd, lokalt entreprenörskap och hållbar utveckling där Ojnareskogen utgör ett möjligt mål för en expanderande besöksnäring.