Utveckling genom upphandling

Etik, identitet och vardaglig verksamhet inom vinstdrivande biståndsarbete

Mer än häften av världens statliga bistånd till utvecklingsländer går idag till att upphandla varor och tjänster från externa aktörer, framförallt vinstdrivande företag i givarländer. Många av de aktörer som är verksamma inom områden vi normalt associerar med ideellt eller offentligt arbete, såsom fattigdomsbekämpning, allmän sjukvård, utbildning och jämställdhet, är idag kommersiella företag. Detta forskningsprojekt studerar sådana företag aktiva inom utvecklingsbistånd. Det undersöker hur dessa företag kan jämföras med icke-vinstdrivande biståndsarbete, samt vad som ligger till grund för deras växande roll och inflytande i internationellt utvecklingssamarbete. Fokus ligger på de nätverk och karriärvägar som sträcker sig över konsultfirmor och statliga och ideella biståndsorganisationer. Syftet är att generera jämförande kunskap om skillnader och likheter mellan vinstdrivande och icke vinstdrivande biståndsarbete, och att belysa de olika sätt som statligt, ideellt och vinstdrivande aktörer samverkar och överlappar inom det allt mer komplexa biståndslandskapet. Projektet utforskar även de hittills okända sociala dimensionerna av upphandlat bistånd och vinstdrivande biståndsaktörer genom en etnografisk studie av dess vardagliga arbete och de människor som utför det. Studien fokuserar på konsultarbete i och emellan Sverige och Tanzania, två länder med en lång historia av internationellt utvecklingssamarbete.

Forskare

Bild på skrivbord med vattenflaska och anslagstavla bakom