Migration, förflyttning, gränser och stater

Människor har alltid förflyttat sig. Under de senaste årtiondena har människors förflyttning blivit kontroversiella eller rent av olagliga. Stater reglerar människors rörlighet genom att övervaka gränsövergångar i tid och rum, vilket gör personer och deras närvaro i det global nord olaglig eller i bästa fall tillfällig. Även när de är "inne" förblir många kategorier av människor oönskade eller marginella, genom både strukturella och vardagliga former av exkludering. Detta tvingar människor att skapa ständigt nya former av tillhörighet. Forskare vid institutionen undersöker vad migration och dess tillhörande frågor säger om stater, lagar och hur människor hittar sätt att övervinna exkludering på kontinuumet center-periferi. Vi studerar till exempel hur den sociala utestängningen av romer reflekteras i romernas egna föreställningar och praktiker kring social ordning och moraliska normer, samt följer migrationsmönster, sysselsättningsbanor och nätverk för ghananska fotbollsspelare som flyttar till Sverige. Ett tredje tema är konstnärligt medborgarskap, vilket innebär att studera social integration bland unga invandrare och/eller deras barn genom konstnärliga praktiker.

Key words: inkludering & exkludering, governance, gränser & tid, transnationalism, nätverk, rasism, minoriteter, medborgarskap, kriminalisering

Forskare

Senast uppdaterad: 2024-02-14