Ulrika Trovalla får finansiering av Formas

2023-11-15

Kulturantropolog Ulrika Trovalla har tidigare forskat om människors relation till infrastruktur i den nigerianska staden Jos. Nu har Ulrika beviljats forskningsmedeln från Formas för ett projekt om svensk elektricitet som infrastruktur för prognostisering. Projektet tar avstamp i de kraftigt ökade elpriserna vintern 2022 och hur det påverkade människors vardgaliga förhållningssätt och tankar om elektricitet. 

Svensk elektricitet som infrastruktur för prognostisering: Infrastrukturell inkludering, utanförskap, resiliens, och sårbarhet

Ulrika Trovalla

finansieras av Formas

I 1900-talets Sverige blev framväxten av det moderna samhället intimt sammanflätad med elektriciteten. Konstant tillgång till billig elektricitet blev en samhällelig och demokratisk rättighet, och elektriciteten blev en växande, men också osynlig del av det moderna samhället. Men när vintern 2022 närmade sig med stegrade elpriser och hot om elbrist hade förhållandena drastiskt förändrats. Svensk elektricitet gick från bakgrunden av människors medvetande till förgrunden. Samtidigt som människor lade stor kraft på att försöka förutsäga de mekanismer som styr tillgång och pris på el, utläste de också ledtrådar om processer långt bortom själva den fysiska infrastrukturen. Detta antropologiska forskningsprojekt undersöker hur elektriciteten omvandlades till en infrastruktur för prognostisering. Med utgångspunkt i människors hem och deras vardagliga prognostiseringar av elektricitetens logik, utforskar projektet hur de formar erfarenheter av infrastrukturell inkludering, utanförskap, resiliens, och sårbarhet. För att utveckla socialt hållbar infrastruktur måste förståelsen av infrastruktur nå bortom ett rent teknologiskt perspektiv och ses som ett i grunden socialt konstruerat fenomen – skapat av användarnas engagemang och läsningar. Detta är en unik studie av hur människors infrastrukturella prognostiseringar formar erfarenheter av motståndskraft, utsatthet, inkludering, utanförskap, samhälleliga rättigheter, demokrati, och i slutändan visioner av Sverige som en modern nation.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2023-11-28