Jämställdhet: en demokrati- och kvalitetsfråga

Ladda ner institutionens jämställdhetsplan som pdf.

Med jämställdhet avses ett rättvist förhållande mellan män och kvinnor, vilket innebär att det är såväl en demokrati- som en kvalitetsfråga. Demokratiaspekten innebär att det vid en jämställd arbetsplats inte skall existera några könsbaserade skillnader vad avser makt och inflytande. ’Kön’ är en av flera sociala differentieringsfaktorer som påverkar människors arbetsvillkor, faktorer som ofta samverkar. Jämställdhetsarbetets mål är att kvinnor och män skall ha samma rättigheter och skyldigheter och samma reella möjligheter i arbete, studier, forskning och undervisning. Institutionen för kulturantropologi och etnologi skall verka för att dessa mål uppfylls samt för att åstadkomma och upprätthålla balans mellan kvinnors och mäns inflytande på studier, forskning, undervisning och övrigt arbete.

Jämställdhet som kvalitetsfaktor innebär att både kvinnors och mäns perspektiv och erfarenheter skall tillvaratas för att uppnå en så hög nivå som möjligt vad gäller ledning, forskning, undervisning och studier. För att kunna bedriva ett ändamålsenligt jämställdhetsarbete krävs grundläggande kunskaper om köns-/genusfrågor. Det innebär att lärare och forskare skall ha kompetens inom detta område och därmed bidra till att institutionens undervisning och forskning i detta avseende håller hög kvalitet. En jämn könsfördelning eftersträvas vid institutionen, varmed avses att inget av könen skall vara representerat med mindre än 40 procent.

För att verka för jämställdhet mellan män och kvinnor har institutionen godtagit följande jämställdhetsplan, som ligger i linje med Uppsala universitets och Historisk-filosofiska fakultetens resp. jämställdhetsplan. Jämställdhetsplanen skall revideras årligen.

Senast uppdaterad: 2023-02-02