Att studera hos oss

Universitetsgemensam information

Mycket av det som rör dina studier vid vår institution är gemensamt för hela Uppsala universitet. Därför är det viktigt och till stor hjälp att känna till följande sidor på Uppsala universitets hemsida:

Utbildning ger dig information om bland annat kurs- och programutbud, forskarutbildning,  ansöknings- och antagningsprocessen samt behörighet.

Via studentingången får du information om bland annat antagning och registrering; stöd och service; boende i Uppsala och på Gotland; regler och rättighter; IT för studenter och examen. Om du loggar in ser du dina tjänster, dina institutioner och ett personaliserat urval av studieinformation.

Vår institution finns i Uppsala på campus Engelska Parken och i Visby campus Gotland. På campus Engelska Parkens hemsida hittar du bland annat adresser till vår och andra institutioner, en kvartersskiss, information om öppettider och allmän information som rör kopiering/utskrift, passerkort, datasalar, Karin Boye-biblioteket, restaurang/café och andra faciliteter på campus.

INSTITUTIONSSPECIFIK INFORMATION

Registrering, avregistrering och studieuppehåll

När du antagits till en kurs hos oss och svarat ja till antagningen behöver du också registrera dig på kursen i Ladok för studenter. För att registrera dig behöver du först aktivera ditt studentkonto.

Vid sen anmälan kan handläggningstiden vara lång. Vi kontaktar reserver i turordning. Har du blivit placerad som reserv och kan erbjudas en plats kommer du att bli kontaktad av institutionen via mejl till den adress som finns registrerad på dig på antagning.se.

Om du önskar göra avbrott på en kurs behöver du själv lägga in avbrottet på kursen i Ladok. Gå in på aktuell kurs och under fliken ”Deltagande på kursen” väljer du ”Jag vill göra avbrott”. 

  • Om du gör detta innan det gått tre veckor sedan kursen startade blir det ett tidigt avbrott och du kan söka kursen igen på antagning.se om du vill längre fram. 
  • Om du gör avbrott senare än tre veckor efter kursstart kommer du inte kunna söka kursen på nytt en senare termin, men skulle du vilja återuppta studierna vid ett senare tillfälle kan du kontakta institutionen direkt och bli omregistrerad i mån av plats.
  • Gör inte ett avbrott på en kurs om du väntar på att få betyg på hel kurs eller modul i kurs.

Vill du göra avbrott på ett program börjar du med att mejla kursadministratören.

Om du vill göra ett studieuppehåll behöver du ansöka om det genom att fylla i en blankett som du mejlar till kursadministratören. Studierektor avslår eller beviljar din ansökan.

Kursadministratör

När du är student hos oss kommer du med all säkerhet att i något skede ha kontakt med institutionens kursadministratör. Denna person har hand om en stor del av det administrativa arbetet som rör kurser och program vid institutionen. Till exempel kan du fråga kursadministratören om omregistrering i mån av plats och lättare studievägledning. 

Kursadministratören träffas antingen under specifika mottagningstider eller enligt överenskommelse.

Studierektorer

Vid institutionen finns en studierektor för utbildning på grundnivå och en för utbildning på avancerad nivå (master/magister). Studierektorerna är de pedagogiska ledarna vid institutionen och ansvarar därmed för utbildningens pedagogiska kvalité. Studierektorerna har hand om bland annat tillgodoräknanden, behörighetsbedömningar, ämnes- och utbildningsinformation samt frågor som rör utbildningens innehåll och upplägg.

Studierektorerna träffas antingen under specifika mottagningstider eller enligt överenskommelse.

Terminstider, terminsstart och schema

Det akademiska läsåret består av en hösttermin och en vårtermin. Höstterminen börjar som regel den måndag som ligger närmast den 1 september och löper t.o.m. vecka 2 eller 3. Vårterminen börjar som regel den måndag som ligger närmast den 18 januari och löper t.o.m. första veckan i juni.

Vid institutionen hälsas A-kurserna och förstaterminsstudenterna på kandidatprogrammet välkomna vid en gemensam terminsstart som annonseras på vår studentsida.

Senast fem veckor före kursstart finner du ett översiktsschema som innehåller information om datum, klockslag och salar för våra kurser i Time Edit.

Ett detaljschema med föreläsningstitlar, läsanvisningar och uppgifter om lärare m.m. görs tillgängligt i lärplattformen Studium senast en vecka före kursstart. Du kan läsa våra kursers översikter utan att vara inloggad så snart kurserna är publicerade. Du hittar kursöversikterna på vår studentsida under rubriken Lärplattformen Studium.

Undervisningsformer, examination och närvarokrav

Allt som rör undervisningsformer, kursmål, examinationsformer, närvarokrav och betygsskala finner du specificerat i kursplanen eller utbildningsplanen för den kurs eller det program du läser.

Funktionsnedsättning och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Studenter som har ett funktionshinder kan få stöd i studierna. För att få stöd ska du kunna visa beslut på rekommendation om anpassning i studiesituationen från Samordnare för riktat pedagogiskt stöd på Uppsala universitet. För tidig hjälp är det viktigt att du redan när du anmäler dig till ett program eller en kurs tar kontakt med universitetets Samordnare för riktat pedagogiskt stöd för att planera stödet.

Om du har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som blir ett hinder i studierna kan du, förutom ovanstående stöd, få hjälp av universitetets Språkverkstad. Den är öppen för alla studenter som vill ha hjälp med skriftlig eller muntlig framställning.

Studentrepresentation

Studenter vid institutionen finns representerade i Institutionsstyrelsen och i Lika villkor-kommittén. Studenter på grundnivå och avancerad nivå finns också med i institutionens grundutbildningsråd för kulturantropologi och etnologi. Det är studierektorerna som sammankallar till råden två gånger per termin. Vill du vara med kontakta studierektorerna.

Senast uppdaterad: 2023-05-24