Att studera hos oss

Universitetsgemensam information

Mycket av det som rör dina studier vid vår institution är gemensamt för hela Uppsala universitet. Därför är det viktigt och till stor hjälp att känna till följande sidor på Uppsala universitets hemsida:

Utbildning ger dig information om bland annat kurs- och programutbud, forskarutbildning,  ansöknings- och antagningsprocessen samt behörighet.

Via studentingången får du information om bland annat antagning och registrering; stöd och service; boende i Uppsala och på Gotland; regler och rättighter; IT för studenter och examen. Om du loggar in se dina tjänster, dina institutioner och se ett personaliserat urval av studieinformation.

Vår institution finns både i campus Engelska Parken – Humanistiskt centrum och på campus Gotland. På campus Engelska Parkens hemsida hittar du bland annat adresser till vår och andra institutioner, en kvartersskiss, information om öppettider och allmän information som rör kopiering/utskrift, passerkort, datasalar, Karin Boye-biblioteket, restaurang/café och andra faciliteter på campus.

INSTITUTIONSSPECIFIK INFORMATION

Kursadministratör

Som student kommer du med all säkerhet att i något skede ha kontakt med institutionens kursadministratör. Denna person har hand om en stor del av det administrativa arbetet som rör kurser och program vid vår institution. Till exempel kan du fråga kursadministratören om registreringar (se även avsnitt nedanför), omregistreringar och lättare studievägledning. En del kurslitteratur finns till försäljning hos kursadministratören. I förekommande fall anges detta i litteraturlistan.

Kursadministratören träffas antingen under specifika mottagningstider eller enligt överenskommelse.

Studierektorer

Vid institutionen finns en studierektor för utbildning på grundnivå och en för utbildning på avancerad nivå (master). Studierektorerna är de pedagogiska ledarna vid institutionen och ansvarar därmed för utbildningens pedagogiska kvalité. Studierektorerna handhar bl.a. tillgodoräknanden, behörighetsbedömningar, ämnes- och utbildningsinformation samt frågor som rör utbildningens innehåll och uppläggning.

Studierektorerna träffas antingen under specifika mottagningstider eller enligt överenskommelse. 

Registrering, avregistrering och studieuppehåll

När du antagits till en kurs hos oss får du hemskickat information om datum och tid för registrering och kursstart. Observera att du måste närvara personligen eller genom ombud vid registreringen, annars riskerar du att förlora din plats.

Vid sen anmälan kan dock handläggningstiden vara lång och göra att du missar kursstart och värdefull undervisning så vi rekommenderar dig att söka ut kursen på Studentportalen för att hitta publik information om kursstart, preliminärt schema m.m. Hör gärna av dig till kursadministratören vid frågor om platstillgång.

Om du önskar göra avbrott på en kurs behöver du själv lägga in avbrottet på kursen i Ladok. Gå in på aktuell kurs och under fliken ”Deltagande på kursen” väljer du ”Jag vill göra avbrott”. 

  • Om du gör detta innan det gått tre veckor sedan kursen startade blir det ett tidigt avbrott och du kan söka kursen igen på antagning.se om du vill längre fram. 
  • Om du gör avbrott senare än tre veckor efter kursstart kommer du inte kunna söka kursen på nytt en senare termin, men skulle du vilja återuppta studierna vid ett senare tillfälle kan du kontakta institutionen direkt och bli omregistrerad i mån av plats.

Vill du göra avbrott på ett program börjar du med att e-posta kursadministratören.

Om du vill göra ett studieuppehåll behöver du ansöka om det genom att fylla i en blankett som du e-postar till kursadministratören.

Terminstider, terminsstart och schema

Det akademiska läsåret består av en hösttermin och en vårtermin. Höstterminen börjar som regel den måndag som ligger närmast den 1 september och löper t.o.m. vecka 2 eller 3. Vårterminen börjar som regel den måndag som ligger närmast den 18 januari och löper t.o.m. första veckan i juni.

Vid institutionen hälsas A-kurserna och förstaterminsstudenterna på kandidatprogrammet välkomna vid en gemensam terminsstart som annonseras i samband med att informationsbrev om kursstarter och registreringar skickas ut.

Senast fem veckor före kursstart finner du ett översiktsschema som innehåller information om datum, klockslag och salar för våra kurser i Time Edit.

Ett detaljschema med föreläsningstitlar, läsanvisningar och uppgifter om lärare görs tillgängligt i Studium senast en vecka före kursstart.

Undervisningsformer, examination och närvarokrav

Allt som rör undervisningsformer, kursmål, examinationsformer, närvarokrav och betygsskala finner du specificerat i kursplanen eller utbildningsplanen för den kurs eller det program du läser.

Funktionsnedsättning och Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Studenter som har ett funktionshinder kan få stöd i studierna. För att få stöd ska du kunna visa intyg på funktionsnedsättningen. Det är viktigt att du redan när du anmäler dig till ett program eller en kurs tar kontakt med universitetets Samordnare för riktat pedagogiskt stöd för att planera stödet.

Om du har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid vid universitetet.  Vid universitetet finns en Språkverkstad som är öppen för alla studenter som vill ha hjälp med skriftlig eller muntlig framställning. Där finns extra stöd att få om du har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Studentrepresentation

Studenter vid institutionen finns representerade i Institutionsstyrelsen och i Lika villkor-kommittén. Därtill representeras studenter på grundnivå och avancerad nivå i institutionens grundutbildningsråd för kulturantropologi respektive etnologi som studierektorerna sammankallar till två gånger per termin.

Senast uppdaterad: 2022-04-06