Masterprogram i etnologi

Masterprogrammet i etnologi ges på Institutionen för kulturantropologi och etnologi. Från hösten 2023 är det ett internationellt masterprogram med engelska som arbetsspråk. 

Etnologimasterns kurser ges i Engelska parken i samarbete med Campus Gotland, där vissa kurser också kan läsas. Kursutbudet innehåller kurser som dels vidareutvecklar den etnologiska baskompetensen, dels är inriktade mot vissa profilområden såsom folkloristik och hållbar utveckling. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. 

Masterexamen kan avläggas efter ett eller två läsår (60 resp. 120 hp). Såväl den 1- som den 2-åriga mastern innehåller obligatoriska kurser som ges vid institutionen, men ger också möjlighet att välja bland andra institutioners kursutbud. Examensarbetet (45 hp på 2-årsmastern, 30 hp på 1-årsmastern) baseras på eget fältarbete och/eller arkivmaterial samt litteraturstudier. Det finns också möjlighet att göra praktik (7,5 hp) inom ramen för programmet, liksom att delta i nordiska eller internationella utbytesprogram som Nordplus och Erasmus.

Alla masterkurser ges på halvfart. Det innebär att studenterna läser en kurs parallellt med att skriva uppsats alternativt läser två halvfartskurser samtidigt för att längre fram under en period skriva uppsats på heltid. De obligatoriska kurserna läses under det första läsåret.

En uppsatshandledare utses under den första terminen för att uppsatsarbetet skall komma igång så snart som möjligt. En gång i månaden ges för 1- och 2-årsmastrar gemensamma masterseminarier, där även masterstudenter i kulturantropologi deltar. Vid dessa seminarier diskuteras de olika uppsatsprojekten, deras design och det vetenskapliga framställningssättet. Det finns här goda möjligheter för studenterna att dela med sig av sina erfarenheter när det gäller uppsatsarbete och skrivande.

Studenter till masterprogrammet i etnologi antas inför höstterminen varje läsår.

Masterkurser i tillämpad kulturarvspolitik på Campus Gotland
Vi erbjuder tre masterkurser på Campus Gotland i Visby. Dessa kurser utgör en del av Magisterprogrammet i hållbar destinationsutveckling. Studenter som inte läser masterprogrammet kan också läsa dem som fristående kurser. Läs mer på sidan Masterkurser.

Mer information

Etnologi – Masterprogrammet i humaniora läsår 2022/2023

Masterprogrammet i Etnologi och folkloristik (ingen antagning läsåret 2023/2024)

Information till nya studenter

Stipendier

Utbytesprogram

I samarbete med forskningsprogrammet Engaging Vulnerability (EV) erbjuds även mångvetenskapliga master- och doktorandkurser. Se tidigare kurser.

Senast uppdaterad: 2023-03-08