Etnografi (7,5 hp)

Etnografi är en kvalitativ metod som har sitt ursprung i kultur- och socialantropologi, men som sedan länge används flitigt även bland etnologer. Med utgångspunkt i etnografi kommer studenter att fördjupa sig i olika relaterade metoder både genom textläsning och i praktiska övningar. Kursen ges på engelska och samläses med masterstudenterna i kulturantropologi.

Kursplan för Etnografi

Från medeltidsromantik till klimatapokalyps

Folkloristiska perspektiv på kulturarv, katastrofer och klimat

Berättelser är kraftfulla kulturella verktyg. De skapar förutsättningar för hur vi upplever och hanterar händelser och fenomen i vår vardag samtidigt som gjorda erfarenheter också skapar berättelser. Vi studerar detta med utgångspunkt i ett antal teman, där den gemensamma nämnaren är just berättelser och berättande.

Denna kurs handlar om hur kulturarv uppstår i teori och praktik, om hur folklore och berättelser om det förflutna utgör viktiga ingredienser i kulturarvsprocessen och upplevelseindustrin, om hur t.ex. spökturism, dramatiserade museivisningar och medeltidsfestivaler skapar historia.

Kursen tar även upp hur berättande om katastrofer formar hur vi förstår och reagerar på katastrofer: berättelser kan få påtagliga konsekvenser för samhällets katastrofhantering och människors liv i katastrofens skugga. Bland annat diskuteras jordbävningen i Lissabon, orkanen Katrina och berättelser om klimatförändringar.

Kursplan för Från medeltidsromantik till klimatapokalypskursen 

Metod och text i aktuell etnologisk forskning (7,5 hp)

Kursen förmedlar avancerade kunskaper inom aktuell etnografisk kvalitativ forskning. Tonvikten ligger på hur teoretiska perspektiv och kvalitativa metoder tillämpas på empiriska fält och andra typer av material samt vid uttolkning och textpresentation. Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom ett urval av aktuella etnologiska forskningsområden. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och i förekommande fall grupparbeten.

Kursplan för Metod och text i aktuell etnologisk forskning

Samtida kulturteori (7,5 hp)

Kursen ger fördjupande kunskaper inom samtida etnologisk och folkloristisk vetenskapssyn. Till detta område hör diskussioner om etnografi, representation och genus, könsidentitet, kulturbegrepp och kulturkritik, diskursteori, materialitet och posthumanism.

Kursplan för Samtida kulturteori

Antropologi och etnologi i praktiken (7,5 hp)

Kursen fokuserar på hur antropologisk och etnologisk kunskap kan tillämpas på arbetslivet utanför akademin och i privata och offentliga organisationers verksamhet. Kursen uppmärksammar praktiska användningsområden för antropologi och etnologi och de olika karriärer som en masterexamen i kulturantropologi eller etnologi kan leda till. Den tar också upp hur antropologisk och etnologisk kunskap och analytiska verktyg kan användas i olika professionella sammanhang, till exempel för att analysera och förbättra företags och organisationers arbete. Eftersom antropologi och etnologi är både politiska och socialt engagerade discipliner kommer tid att avsättas för diskussioner om ämnenas roller på den offentliga arenan.

Kursen kommer att baseras på föreläsningar av akademiker och yrkesverksamma med erfarenhet av att tillämpa antropologi och etnologi i privata och offentliga miljöer och i arbetet inom myndigheter, konsultföretag och icke-statliga organisationer. Detta kombineras med praktiska uppgifter som att skriva professionella presentationer, skriva och utvärdera policydokument och rapporter, samt utarbeta uppdragsbeskrivningar.

Kursplan för Antropologi och etnologi i praktiken 

Kultur- och naturarv (7,5 hp)

Kursen ger kunskap om hur kultur- och naturarv produceras, förhandlas och brukas på olika samhälleliga arenor, i relation till hållbarhet. Ur aktuell kultur- och samhällsvetenskaplig forskning diskuteras sådana kultur- och naturarvsprocesser på fält som exempelvis världsarv, nationalparker, museer och traditioner. Ett annat perspektiv belyser kultur- och naturarvspolitik och normativa kultur- och naturarvsföreställningar. Kursen utgår även ifrån en bred definition av natur som kulturmiljöer skapade genom ett samspel mellan människa och natur. Kursen ger färdigheter i att relatera kultur- och naturarvsproduktion och dess konsekvenser till frågor om hur hållbarhet görs, förstås och uppnås.

Kursplan för Kultur-och naturarv

Hållbara kultur- och naturarvsdestinationer (15 hp)

Kursen utgår ifrån en bred definition av kultur- och naturarv som kulturmiljöer skapade genom ett samspel mellan människa och natur. Kulturmiljöer har en tydlig platsbundenhet, och centrala perspektiv på kursen behandlar frågor om kulturmiljöns bruk och återbruk som resurs i destinationsutveckling inom olika fält, med fokus på urbana och rurala landskap, exempelvis trädgårdar. Studenten genomför även ett projektarbete vars tillämpade inriktning väljs ut tillsammans med handledare och lokal aktör på plats. I projektform tillämpas ett natur- och kulturarvspolitiskt perspektiv på turism och destinationsutveckling. Bruket av kultur- och naturresurser relateras därvid till frågor om makt, inflytande och demokrati, samt hur värdemönster och föreställningar påverkar hur hållbarhet skapas i lokala och regionala sammanhang.

Kursplan för Hållbara kultur- och naturarvsdestinationer 

Senast uppdaterad: 2024-02-14