Kulturantropologi B

Modul 1: Antropologi i tid och rum: En idé- och teorihistorisk översikt (7,5 hp)

Vad kan social- och kulturantropologins historiska verk lära oss om vår samtid? Kursen ger fördjupad kunskap i ämnets historia. Utifrån ett idéhistoriskt perspektiv, där teorier och metoder ses som uttryck för tidsandan, undersöker kursen styrkor och svagheter med olika antropologiska inriktningar, samtidigt som kursen belyser relationen mellan teori, etnografi och det antropologiska fältarbetet. Under kursen undersöks hur äldre teorier skiljer sig åt från de teoretiska perspektiv som används idag, t ex när det gäller synen på helheten och delarna.

Modul 2: Homo Politicus: etnografiska perspektiv (7,5 hp)

Politik kommer ständigt till uttryck genom nya kanaler. Kursen fokuserar på politiska processer av makt och motstånd, där studenten till exempel lär sig hur små grupper bidrar till bredare former av nationalism eller till etniska separatiströrelser. Studenten ges verktyg att förstå stora och små gruppers identitetsskapande, hur gruppgränser formas, bibehålls och förändras. Med besläktade modeller kan politisk antropologi förklara gruppdynamik bland militanta veganer, hundmänniskor och i hyresgästföreningar, eller för den delen strömningar som Me Too eller Black Lives Matter. Med specifika etnografiska perspektiv ämnar kursen att belysa generella aspekter av makt, motstånd, politisk organisering och identitet.

Modul 3: Tro och tanke: Antropologiska perspektiv på lokala och globala livsvärldar (7,5 hp)

Vad betyder det att vara religiös? Kan man vara ateist och samtidigt tro på onda andar? Hur kan vi förstå vad olika trosföreställningar, t ex om andevärldar och magi, innebär för människor i vardagen? Hur kommer det sig att rörelser och konflikter i världen ofta refereras till i termer av religiösa föreställningar? Momentet ger insikter om andliga vardagspraktiker och hur religiösa rörelser formas och får politiska och sociala konsekvenser i en globaliserad värld.

Modul 4: Mänskligheten i rörelse (7,5 hp)

Världen är i ständig rörelse. Folk flyr på grund av krig och katastrofer, eller flyttar i jakt på bättre livsvillkor och av ren nyfikenhet. Samtida globaliseringsprocesser skapar nya möjligheter för mobilitet, samtidigt som vi ser både en växande acceptans och ett ökande motstånd mot migranter. Varor flödar över världen som en del i den globala ekonomin med varierande effekter på samhälle och miljö på lokal nivå. Kulturella föreställningar sprids och delas genom människor och varor, men också genom mobiltelefoner, policydokument och aktivism. Människors, idéers och sakers förflyttning är nära relaterade och tar ofta samma rutter, men inte sällan av helt olika anledningar och med varierande effekter.

Kursplan och ansökan