Om etnologi

Etnologi är ett ämne som studerar människors vardagsliv. Vi intresserar oss för hur olika grupper i samhället skapar sociala former och kulturella uttryck, särskilt inom komplexa stater med en lång känd historia. Sverige är institutionens specialitet och ganska ofta vårt arbetsfält, men vi arbetar utifrån ett globalt och transnationellt perspektiv. Den forskning du blir delaktig i genom texter, föreläsare och övningar kan handla om arbetsliv, fritid, genus, ålder och generation. Vi studerar exempelvis föremål och materialitet, etnicitet och migration, levnadsberättelser, tro och sed, kulturmöten, kulturarv, urbanitet och landsbygdsliv. 

Redan från termin ett jobbar vi med att söka material, bygga etnografiska beskrivningar och analysera det vi finner. Etnologer gör intervjuer och observationer; fältarbeten och frågelistor. Vi samlar in människors berättande, minnen och beskrivningar. Vi är därutöver uppfinningsrika med att hitta och analysera andra källor och ingångar till olika livsvärldar. Vi gör ibland fältarbeten i det förflutna utifrån äldre material och minnesberättelser. Vi har ofta med oss en historisk komponent också när vi analyserar samtiden.
 
En förståelse för hur vardagen ter sig för den enskilde individen kan sägas prägla ämnet, men vårt egentliga intresse ligger i hög grad på gruppers gemensamma kulturyttringar samt på mångfalden och komplexiteten i dessa. En del av våra teorier och begrepp är lånade från den klassiska antropologin eftersom vi gärna använder modeller som kan få det välbekanta att framstå på nya sätt.

Kurser i etnologi ges både i Uppsala (Engelska parken) och på Gotland (Campus Gotland). 

Senast uppdaterad: 2023-03-08