Institutionens historia

Kulturantropologi

Institutionen skapades år 1963 och hette då ”Institutionen för allmän och jämförande etnografi”.

Sture Lagercrantz

Afrikanisten, professor Sture Lagercrantz utsågs till ämnesföreträdare. Under 1968-perioden tyckte många vänsterorienterade studenter att Lagercrantz inriktning på materiell kultur och kulturella särdrag var gammalmodig och opolitisk. Dessa studenter ville byta inriktning och skapade “Avdelningen för socialantropologi” vid Sociologiska institutionen. Där krockade dock olika nyanser av politisk färg med varandra. Personlighetskonflikter blåste upp och situationen på avdelningen blev kaotisk.

Anita Jacobsson-Widding

Vid professor Lagercrantz pensionering, 1976, utsågs afrikanisten Anita Jacobson-Widding till hans efterträdare. Universitetet beslutade då att avdelningen för socialantropologi skulle läggas ner. De doktorander som fanns där delades upp mellan olika discipliner, och det som tills dess hette ”Institutionen för allmän och jämförande etnografi” bytte namn till ”Kulturantropologi”

Anita Jacobson-Widding pensionerades 2001. Hon efterträddes av Hugh Beach. Under hans ledning utvecklade institutionen en stark internationell profil också inom politisk ekologi med focus på de cirkumpolära folken, särskilt då samer, som Beach ägnat mest intresse. År 2009 anställdes amerikanisten Jan-Åke Alvarsson och året därpå, 2010, afrikanisten Sten Hagberg, som professorer. År 2015 kom Don Kulick till institutionen som kallad professor. Samma år anställdes Mats Utas som blev professor 2019.

Etnologi

Ämnet etnologi kallades från början ”folklivsforskning” och den första tjänsten var en docentur, som tillkom redan 1909 och innehades av Sven Lampa. Detta var den första tjänst i ämnet, som inrättades i landet. Det skulle dröja till 1948, innan en lärostolsprofessur tillträddes av Dag

Dag Strömbäck

Strömbäck, som innehade tjänsten till 1967. Strömbäck hade en huvudsakligen folkloristisk och filologisk inriktning och var tillika chef för dåvarande Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala, det som i dag heter Institutet för språk och folkminnen.

År 1971 ändrades ämnets beteckning till ”etnologi, särskilt europeisk”. Till denna lärostol förordnades Anna Birgitta Rooth 1973. Även Rooth hade en folkloristisk forskningsprofil, men ägnade under många år också stor uppmärksamhet åt bildanalys och forskningsprojektet Ikonografiska arkivet, som är en omfattande katalog av kulturhistoriskt bildmaterial.

Anna Birgitta Rooth pensionerades 1984 och efterträddes 1987 av Anders Gustavsson, som avgick 2000 och vars forskningsinriktning i hög grad präglades av studier kring folkrörelser och folklig sed. Denne efterträddes på lärostolen i sin tur år 2004 av Gösta Arvastson, som redan fyra år tidigare hade befordrats till professor i ämnet. Arvastson initierade och drev under flera år projektet Forum för skola, som var ett samarbete mellan universitetet och Uppsala kommun. Han pensionerades 2010 och efterträddes på lärostolen 2011 av Ella Johansson. Samtidigt befordrades också Birgitta Meurling till professor i ämnet. Efter ett samgående med Högskolan på Gotland 2013 har institutionen även verksamhet i Visby där Owe Ronström är professor.

Institutionerna för etnologi och kulturantropologi slogs samman 1996 och samlokaliserades två år senare på Trädgårdsgatan 18 i centrala Uppsala. År 2004 flyttades den gemensamma institutionen till de nuvarande lokalerna i Engelska Parken.

Senast uppdaterad: 2023-02-02